بوش سرسيلندر ۸ و ۱۰ سيلندر قديم ديزل به شماره فنی ۴.۵۰۱۳۴