بوش سر ميلنگ ۸ و۱۰سيلندر لبه دار ديزل به شماره فنی ۴.۶۱۳۶۸