بوش ته ميلنگ ۸ و۱۰ سيلندر ديزل به شماره فنی ۴.۶۰۴۴۹