بوش احتراق ۸ و ۱۰ سيلندر ديزل کد فنی شماره ۴.۴۰۰۶۹