اورينگ فيلتر گازوئيل ده تن ديزل کد فنی شماره ۴.۲۰۳۷۱