الاکلنگي دست دنده ۸ و ۱۰ سيلندر ديزل کد فنی شماره ۴.۶۱۰۵۵