استکان گازوئيل پلاستيکي ده تن جديد ديزل کد فنی شماره ۳.۹۲۱۰۱