استکان تايپيت ۸ و ۱۰ سيلندر ديزل کد فنی شماره ۴.۵۰۰۹۹